ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ

DINO PURIFICATION

Always Provide Valuable Service to Customers

By communicating with the client through the sales and service personnel, analyze customer inquiry and needs

Recommend the right ozone product or solutions

Confirm order

To complete the production, delivery and training services within the specified time

High standards of precision manufacturing, to provide customers with high quality products and solutions

Listen to customer value feedback, providing customized products

Keep in touch with customers regularly, let customers full of worry-free

ਜਾਓ ਦੀਨੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

2

W orkshop

3

W arehouse

4

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮਰੇ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

ਓਜ਼ੋਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕੱਠੇ

ਓਜ਼ੋਨ ਕਮਰੇ ਇਕੱਠੇ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ

ਓਜ਼ੋਨ ਜਰਨੇਟਰ ਇਕੱਠੇ