डाऊन-800-o3 पंप हवा, इ शोषून घेणे ओझोन वायू परीक्षक