ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Dino បន្សុទ្ធ Co. , Ltd.

អាសយដ្ឋាន

No 3, Rongxi Industrial Rd, Baiyunhu Str, Baiyun District, Guangzhou, China

អ៊ីម៉ែល

ទូរស័ព្ទ

+86-20-81953190

+86-13242881501

Office Hours

Monday-Friday:9am-6pm